ZÁŽEHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO MODELY RAKET

    Uvedené zapojení bylo vyrobeno pro kolegu raketového modeláře v roce 2000,určitě najde uplatnění i pro jiné účely, má hlavně sloužit pro vlastní inspiraci.V několika verzích bylo testováno i pro odpalování pyrotechniky.

FUNKCE PŘÍPRAVKU
    Přípravek slouží jako zdroj konstantního proudu pro odpálení raketového motorku v první fázi je umožněna z odpalovacího stanoviště kontrola uzavřeného okruhu.Tato kontrola se provádí pomocí tlačítka TEST zde je nastaven konstantní proud při uzavřeném okruhu do 0.03A tento si může upravit každý dle vlastních potřeb uzavření okruhu je signalizováno pomocí led diody D2.Po této kontrole obsluha po zabezpečení prostoru s odpalovanou raketou odemkne odpalovací tlačítko a znovu stiskne tlačítko TEST tím přivede na odpalovací tlačítko ZÁŽEH ovládací napětí které po stisku odpalovacího tlačítka otevře tranzistor T2 který sepne a do odpalovacího obvodu začne téct proud který zapálí palník v motoru.Tento zapalovací proud je zde zvolen do 2A tento proud je zajištěn bočníkem složeným z více rezistorů zapojených paralelně  v obvodu kolektoru tranzistoru T2,signalizace stisknutí tlačítka je také signalizována pomocí led diody D3.Napájení přípravku je v tomto případě ze dvou baterií o napětí 12V zapojených do série a na potřebné napětí 18V je stabilizováno pomocí stabilizátoru, signalizace připojení přípravku je pomocí led diody D1.Pokud bude použito jiné napájecí napětí je možné po přepočtu součástek (rezistorů) pro nastavení konstantního proudu pro TEST i ZÁŽEH,led diody D1 – D3 použít napájecí napětí dle individuálních potřeb zrovna tak i pro jiné požadované proudy TESTOVACÍ a ZÁŽEHOVÝ (zapalovací proud palníku).

SCHÉMA ZAPOJENÍ
    Schéma Zapojení je na přiloženém obrázku bude popsán jeden okruh zde signalizační z důvodu že oba okruhy jsou identické pouze se liší nastaveným konstantním proudem daným použitým rezistorem v kolektoru tranzistoru T1 a T2.Přívod napájecího napětí je odjištěn pomocí pojistky o hodnotě 2.5A je použita pomalá pojistka signalizace připojení přípravku na napětí je pomocí led diody D1,kladný napájecí pól je přiveden na emitor tranzistoru T1 zde je do báze připojen rezistor 22K který zabezpečuje uzavření tranzistoru.Kolektor tranzistoru T1 je veden na rezistor o hodnotě 1K tento je připojen na výstupní svorku pro připojení palníku tento rezistor nastavuje výstupní proud na hodnotu zhruba 0.017A,na kolektor tranzistoru T1 je připojena signalizační led dioda D2 s rezistorem v sérii o hodnotě 1K5 tento je ukončen také na svorce pro připojení palníku.Proud tekoucí led diodou je tímto rezistorem omezen na hodnotu zhruba 0.01A což dává celkový testovací proud okruhem necelých 0.03A.Otevření tranzistoru T1 je umožněno tlačítkem TEST tím že do báze přes rezistor 2K2 připojíme záporný napájecí napětí a tím tento tranzistor T1 otevřeme.Z tohoto tlačítka TEST je na výstupu do rezistoru 2K2 připojeno i uzamykatelné tlačítko ZÁŽEH které spíná tranzistor T2 který do uzavřeného okruhu „ přípravek,palník „ pomocí bočníku složeného z paralelně zapojených rezistorů 2 * 33R a 1 * 22R nastavuje tekoucí proud do 2A.